WELKOM BIJ GRACHTENWACHT

Voor spoedgeval

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Grachtenwacht Amsterdam

Artikel 1        Aangeboden diensten Grachtenwacht Amsterdam.

Grachtenwacht Amsterdam biedt eigenaren van kleine vaartuigen en sloepen haar diensten aan bij pechgevallen tijdens een vaartocht. Deze diensten zijn beperkt tot;

 1. Uitvoeren van kleine (provisorisch) reparaties teneinde dat de abonnee zijn/haar weg kan vervolgen,
 2. Slepen van uw vaartuig naar een ligplaats binnen de bebouwde kom van Amsterdam,
 3. Het bergen van uw vaartuig.

(Noot: De berging van uw vaartuig kan alleen geschieden wanneer het vaartuig geen lekkage of averij vertoont)

Artikel 2        Werkgebied Grachtenwacht Amsterdam.

Het werkgebied van Grachtenwacht Amsterdam bevindt zich uitsluitend in, op, of rondom het vaarwater binnen de bebouwde kom van Amsterdam. Verder dient de plaats van het stilgevallen vaartuig per boot te bereiken zijn.

Artikel 3        Grachtenwacht Amsterdam abonnement.

Een Grachtenwacht abonnement is persoonsgebonden. Het geeft toegang tot Grachtenwacht diensten. Diegene die aanspraak wenst te maken op de diensten van Grachtenwacht Amsterdam, dient aanwezig te zijn op of bij het vaartuig op het moment dat de dienst uitgevoerd wordt door of namens Grachtenwacht Amsterdam.

Artikel 4        Het afsluiten van een Grachtenwacht Amsterdam abonnement.

Een ieder die de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar of ouder kan een abonnement afsluiten.

Artikel 5        Duur van het abonnement.

Het abonnementsjaar loopt 12 maanden. Het lidmaatschap wordt na afloop van het abonnementsjaar automatisch met 12 maanden verlengd.

Artikel 6        Betaling abonnement.

Het jaarlijkse abonnement is bij vooruitbetaling verschuldigd. Geschied de opzegging van het abonnement na de dag dat er een betaalverplichting is ontstaan, dan blijft de betaalverplichting bestaan, ondanks een opzegging.

Artikel 7        Hoogte abonnement.

De hoogte van het abonnement wordt jaarlijkse in de maand december bekendgemaakt via www.grachtenwacht.nl

Artikel 8        Tussentijdse wijziging hoogte abonnement.

Het abonnement kan tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die Grachtenwacht Amsterdam krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Dit kan Grachtenwacht Amsterdam doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of regelgeving

en zonder verdere publicatie.

Artikel 9        Opzegging abonnement.

Een abonnee kan dagelijks het abonnement opzeggen. Er vind geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

Het abonnement dient bij voorkeur per e-mail te worden opgezegd.

De opzegging dient te worden verzonden aan contact@grachtenwacht.nl.

Een opzegging kan ook per post worden verzonden naar Grachtenwacht Amsterdam, P/a Hageland 114, 1066SB te Amsterdam.

Grachtenwacht Amsterdam stuurt een schriftelijke/digitale bevestiging van de opzegging.

De aan het abonnement gekoppelde diensten van Grachtenwacht Amsterdam komen bij opzegging te vervallen.

Artikel 10     Uitblijven betaling abonnement.

Bij het uitblijven van betaling zal Grachtenwacht Amsterdam iedere vorm van dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.

Artikel 11     Beëindiging abonnement door Grachtenwacht Amsterdam.

Grachtenwacht Amsterdam brengt de abonnee schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het abonnement onder opgave van reden en met vermelding van de datum van beëindiging. Restitutie van het abonnementgeld zal niet plaatsvinden.

Artikel 12     Uitvoering Algemene verordening gegevensbescherming.

Ten behoeve van haar administratie en dienstverlening legt Grachtenwacht Amsterdam enkele gegevens vast van de abonnee. Deze gegevens zijn;

 • naam.
 • adres.
 • woonplaats.
 • e-mailadres.
 • datum ingaan abonnement.
 • datum beëindiging abonnement.

Bij het aanspraak maken op enige dienst van Grachtenwacht Amsterdam kan Grachtenwacht Amsterdam, ter plaatse, ter inzage om een legitimatie vragen. De abonnee dient zich te kunnen legitimeren.

Grachtenwacht Amsterdam stelt geen gegevens beschikbaar aan derde.

Artikel 13     Vaartuig.

Om aanspraak te kunnen maken op enige dienst van Grachtenwacht Amsterdam dient het vaartuig van de abonnee regelmatig te zijn onderhouden.

Artikel 14     Pech of mechanisch defect aan vaartuig.

Wanneer het vaartuig tijdens de vaart een mechanisch defect raakt, waardoor de abonnee niet meer kan verder gevaren, dan kan de abonnee aanspraak maken op enige dienst van Grachtenwacht Amsterdam. Dit mechanisch defect is plotseling ontstaan tijdens het varen.

Het niet meer verder kunnen varen door een ongeval, diefstal, een van buiten komend onheil of brand, valt dit niet onder ons begrip pech of mechanisch defect.

Artikel 15     Pechhulp.

Grachtenwacht Amsterdam zal trachten uw vaartuig weer zelfstandig varend te krijgen door een reparatie dan wel een provisorische reparatie uit te voeren. De reparatie wordt alleen dan uitgevoerd wanneer dit tot een verantwoord resultaat leidt. De monteur van Grachtenwacht Amsterdam bepaald wat verantwoord is.

Artikel 16     Kosten gebruikte materialen bij pechhulp.

Grachtenwacht Amsterdam zal de gebruikte materialen bij de sleutelhulp in rekening brengen bij de abonnee. Deze kosten dienen ter plaatse direct voldaan te worden.

Artikel 17     Slepen van uw vaartuig.

Als sleutelhulp geen oplossing biedt, slepen wij uw vaartuig naar een locatie van uw keuze binnen het werkgebied van Grachtenwacht Amsterdam. (zie artikel 2)

Alle opvarende worden naar dezelfde locatie gebracht als waar het vaartuig naartoe wordt versleept. 

Grachtenwacht Amsterdam kan de hulp van derden inschakelen om het vaartuig te verslepen.

Artikel 18     Berging van vaartuig.

Grachtenwacht Amsterdam kan een abonnee een bergingsdienst aanbieden teneinde het vaartuig van de abonnee weer drijvend te krijgen. Het opnieuw drijvend maken van het vaartuig kan slecht geschieden wanneer de romp van het vaartuig waterdicht is. Grachtenwacht Amsterdam mag uitgaan van de verstrekte informatie van de abonnee met betrekking tot de waterdichtheid van romp van zijn/haar vaartuig.

Grachtenwacht Amsterdam zal de abonnee een schriftelijke prijsopgave van de bergingskosten doen toekomen. De abonnee dient voorafgaand aan de berging de bergingskosten te hebben voldaan aan Grachtenwacht Amsterdam.

Wanneer bij berging blijkt dat de romp van het vaartuig toch lek is, dan blijven de volledige bergingskosten verschuldigd aan Grachtenwacht Amsterdam.

Artikel 19     Frequentie aanspraak diensten van Grachtenwacht Amsterdam.

Abonnees kunnen tijdens het abonnementsjaar onbeperkt aanspraak maken op de diensten van Grachtenwacht Amsterdam. Grachtenwacht Amsterdam vraagt echter vanaf de 3e aanspraak op enige dienst de volgende eigen bijdragen van de abonnee:

 • 4e keer: € 25,-
 • 5e keer: € 50,-
 • 6e keer en vaker: € 75,-

Artikel 20     Aanspraak op enige dienst van Grachtenwacht Amsterdam zonder abonnement.

Wanneer niemand van de opvarende een abonnement heeft bij Grachtenwacht Amsterdam, dan kan de schipper van het vaartuig direct een abonnement voor een jaar afsluiten met een opslag van 50% van de abonnementskosten.

De abonnee heeft dan direct recht op de diensten van Grachtenwacht Amsterdam.

Artikel 21     Uitsluiting van diensten door Grachtenwacht Amsterdam.

Grachtenwacht Amsterdam behoudt zich het recht voor om een abonnee niet van dienst te zijn. Grachtenwacht zal de abonnee niet van dienst zijn wanneer;

 • de abonnee Grachtenwacht opzettelijk onvolledige of onjuiste informatie geeft;
 • de abonnee zijn/haar identificatie verplichtingen niet nakomt
 • de mechanische defect had kunnen voorzien voordat de abonnee vertrok;
 • de abonnee enige aanspraak maakt op een dienst van Grachtenwacht Amsterdam terwijl de abonnee de wet overtreedt;
 • de abonnee opzettelijk het defect heeft veroorzaakt;
 • de abonnee zich onredelijk of agressief gedraagt tegen onze medewerkers of door ons ingeschakelde hulpverleners, of als zij de situatie als dreigend ervaren;

Artikel 22     Aansprakelijkheid Grachtenwacht Amsterdam.

Grachtenwacht Amsterdam is alleen aansprakelijk voor enige schade bij een aantoonbare toerekenbaar causaal verband tussen handelen van Grachtenwacht Amsterdam en de geleden schade.

Grachtenwacht Amsterdam is niet aansprakelijke voor enige schade aan het vaartuig van de abonnee welke ontstaat tijdens reparaties van het mechanisch defect. Behoudens grove nalatigheid en/of onverantwoord handelen door Grachtenwacht Amsterdam.

Grachtenwacht Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade aan het vaartuig van de abonnee ontstaan tijdens enige verplaatsing of versleping. Behoudens grove nalatigheid en/of onverantwoord handelen door Grachtenwacht Amsterdam.